Tytuł projektu: „Wykorzystanie OZE w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, OŚ Priorytetowa: 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie 4.2. współfinansowanego ze środków europejskich”.

Wartość projektu wynosi 217 134,24 zł, a wydatki kwalifikowane wynoszą 176 531,90 zł w tym:

Przedmiotem przedsięwzięcia realizowanego w ramach umowy nr RPLU.04.02.00-06-0272/20-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 4.2 RPO WL 2014-2020 zawartej z Województwem Lubelskim w dniu 11 czerwca 2021 r. jest utworzenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,92 kW zamontowanej na gruncie w sąsiedztwie Stacji Uzdatniania Wody „Dębowica” w Karwowie.

Wskaźniki Projektu: