Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz             o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o., Trzebieszów Drugi 44, 21-404 Trzebieszów, osobą reprezentującą Administratora Danych jest Prezes Zarządu.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa:
 5. prawo dostępu do danych osobowych,
 6. prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 7. prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 8. prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 9. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 10. prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 11. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 13. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 14. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

777. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- prawo przysługuje w ramach przesłanek i na określonych warunkach. Prawo do cofnięcia zgody-  tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań